Chính sách về tính riêng tư

Chính Sách về Tính Riêng Tư này giải thích cách DG Smart Mom, kể cả những chi nhánh và đại lý (được tham chiếu chung là “DG”) xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên những website được DG kiểm soát liên kết với Chính Sách về Tính Riêng Tư này (được tham chiếu chung là “các website DG”). Trừ khi được ghi chú cụ thể khác, Chính Sách về Tính Riêng Tư này không áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập từ bạn một cách phi trực tuyến hoặc đến những website DG không liên kết với Chính Sách về Tính Riêng Tư này, đến những cư dân Hoa Kỳ hoặc những website bên thứ ba mà các website DG có thể liên kết đến. Việc bạn sử dụng các website DG tùy thuộc Chính Sách về Tính Riêng Tư này và Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến .

Vui lòng đọc Chính Sách về Tính Riêng Tư này trước khi sử dụng các website DG hoặc đệ trình thông tin cá nhân cho chúng tôi.

“Thông tin cá nhân” được sử dụng trong Chính Sách về Tính Riêng Tư này là gì?

“Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin nhận diện bạn hoặc có thể được sử dụng để nhận diện bạn và được đệ trình cho và/hoặc thu thập bởi các website DG. Những ví dụ về thông tin cá nhân bao gồm tên của bạn, địa chỉ thư tín của bạn, địa chỉ email của bạn và số điện thoại của bạn.

DG thu thập thông tin trực tuyến như thế nào?

DG thu thập thông tin bằng hai cách:

  1. Thông tin cá nhân bạn đệ trình: DG thu thập thông tin cá nhân mà bạn nhập vào các trường dữ liệu trên các websites của DG. Chẳng hạn, bạn có thể đệ trình tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email của bạn và/hoặc các thông tin khác để nhận được thông tin về những chủ đề khác nhau, đăng ký vào các chương trình của DG, liên hệ dịch vụ khách hàng DG hoặc trả lời các khảo sát của DG. Để bảo vệ tính riêng tư của bạn, bạn không nên cung cấp cho DG bất kỳ thông tin nào không được yêu cầu một cách cụ thể.
  2. Thu thập thụ động thông tin không nhận diện: Các website DG có thể thu thập thông tin về những lần viếng thăm của bạn vào websites của DG mà không có sự đệ trình thông tin tích cực của bạn. Những thông tin không nhận diện có thể được thu thập bằng nhiều công nghệ khác nhau như cookie và web beacon. Cookie là những file văn bản nhỏ được một website chuyển vào đĩa cứng máy tính của bạn. Web beacon (còn được tham chiếu như các file GIF, pixel hoặc Internet tag) giúp DG nhận diện một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn. Trình duyệt Internet của bạn tự động chuyển đến các website DG một số những thông tin không nhận diện này như URL của website mà bạn vừa viếng thăm hoặc phiên bản trình duyệt đang chạy trên máy tính của bạn. Các công nghệ thu thập thông tin thụ động có thể làm cho việc sử dụng website DG của bạn trở nên dễ dàng hơn bằng cách cho phép DG cung cấp dịch vụ tốt hơn, tùy biến các website DG dựa trên sở thích của người tiêu dùng, biên soạn các thống kê, phân tích xu hướng cũng như quản lý và cải thiện các website DG. Một số tính năng của các website DG có thể không hoạt động được nếu không sử dụng những công nghệ thu thập thông tin thụ động. Thông tin thu thập được bằng các công nghệ này không thể được sử dụng để nhận diện bạn nếu không có những thông tin nhận diện bổ sung và DG sẽ không liên kết thông tin nhận diện bổ sung với thông tin thu thập được thông qua việc sử dụng những công nghệ theo dõi này. Liên quan đến việc giới hạn hoặc tắt công nghệ theo dõi, vui lòng xem mục bên dưới “Tôi có những chọn lựa nào về cách thức DG thu thập và sử dụng thông tin cá nhân về tôi?”.

DG có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong những trường hợp nào và nhằm những mục đích gì?

DG sẽ sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp thông qua các website DG để trả lời những câu hỏi của bạn và để cung cấp dịch vụ khách hàng hiệu quả cho bạn. Sau khi bạn đã nhập thông tin cá nhân vào một mẫu biểu hoặc trường dữ liệu trên một website DG, DG có thể sử dụng một số công nghệ nhận diện để cho phép website DG đó “nhớ” các sở thích cá nhân của bạn, chẳng hạn như những phần của website DG đó mà bạn thường viếng thăm và nếu bạn chọn lựa, nhớ user ID của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh khác, chẳng hạn như cung cấp cho bạn cơ hội nhận được các thông báo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ DG, mời bạn tham gia vào những cuộc khảo sát về sản phẩm của chúng tôi hoặc thông báo cho bạn về những chương trình khuyến mãi đặc biệt nếu trước đó bạn đồng ý lựa chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhằm những mục đích như vậy.

DG có tổng hợp thông tin cá nhân hay không?

DG có thể tổng hợp thông tin cá nhân của các khách hàng sử dụng các website DG. Ngoài ra, chúng tôi có thể tổng hợp thông tin dưới dạng không nhận diện (dữ liệu tổng hợp/vô danh) để giúp chúng tôi thiết kế tốt hơn các website và sản phẩm DG, để tăng cường các hoạt động nghiên cứu và tạo thuận lợi cho các chức năng kinh doanh.

Tôi có những chọn lựa nào về cách DG thu thập và sử dụng thông tin cá nhân về tôi?

Bạn luôn có thể hạn chế khối lượng và kiểu thông tin cá nhân mà DG nhận được từ bạn bằng cách chọn không đưa bất kỳ thông tin cá nhân nào vào các mẫu biểu hoặc trường dữ liệu trên các website DG. Một số dịch vụ trực tuyến của chúng tôi chỉ có thể cung cấp được cho bạn nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân phù hợp. Các phần khác của các website DG có thể hỏi xem bạn có muốn đăng ký vào danh sách địa chỉ liên hệ của chúng tôi cho các đề nghị, khuyến mãi và những dịch vụ bổ sung khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn cũng có thể được cung cấp những câu hỏi hoặc các box cho phép bạn nêu rõ rằng bạn không muốn các website DG sử dụng các công nghệ theo dõi như cookie để “nhớ” thông tin cá nhân của bạn như user ID, địa chỉ thư tín, số lần viếng thăm lập lại. Tuy nhiên, các website DG sử dụng các công nghệ theo dõi để thu thập những thông tin không nhận diện thường không cung cấp cho bạn khả năng lựa chọn bỏ qua công nghệ theo dõi. Một số trình duyệt Internet cho phép bạn hạn chế hoặc tắt việc sử dụng các công nghệ theo dõi thu thập thông tin không nhận diện.

Ai sẽ truy cập vào thông tin cá nhân về tôi?

Thông tin cá nhân có thể được truy cập bởi một số lượng giới hạn nhân viên DG, các công ty nhất định mà DG có thể tiến hành các chương trình phối hợp và bởi những bên thứ ba mà DG ký hợp đồng để tiến hành các hoạt động kinh doanh cho DG. Chúng tôi đào tạo nhân viên về tầm quan trọng của tính riêng tư và cách xử lý và quản lý dữ liệu của khách hàng một cách phù hợp và an toàn. DG cũng có tập quán tìm kiếm sự chấp thuận của bạn khi cần thiết theo luật hiện hành nếu bạn đăng ký một chương trình được phối hợp tiến hành với một công ty khác có thể yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, tập quán của DG là yêu cầu các nhà thẩu bảo mật thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực thi các chức năng cho DG.

DG có chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba hay không?

Trừ trường hợp được qui định khác trong Phần này, DG sẽ không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ trường hợp bạn đã được cung cấp cơ hội chọn tiết lộ thông tin này. DG có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không cần sự chọn lựa của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi trong các hoạt động kinh doanh. Tập quán của DG là yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ để thực thi các chức năng cho DG và theo những chỉ dẫn của DG. DG có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để trả lời những yêu cầu thông tin hợp pháp từ các cơ quan chính phủ hoặc theo quy định của luật pháp. Trong trường hợp DG bán một trong những dòng sản phẩm hoặc bộ phận của mình, DG sẽ chỉ chuyển thông tin cá nhân của bạn cho người mua nếu được sự chấp thuận của bạn nếu luật hiện hành yêu cầu để người mua có thể tiếp tục cung cấp thông tin và dịch vụ cho bạn.

DG bảo vệ thông tin cá nhân như thế nào?

Tập quán của DG là bảo vệ mọi website DG có thu thập thông tin cá nhân; tuy nhiên, việc bảo mật thông tin cá nhân được truyền qua Internet là không thể đảm bảo. Chúng tôi yêu cầu bạn thận trọng khi truyền thông tin cá nhân qua Internet. DG không bảo đảm rằng các bên thứ ba không được ủy quyền sẽ không truy cập vào thông tin cá nhân của bạn; do đó, khi đệ trình thông tin cá nhân đến các website DG, bạn phải cân nhắc cả các lợi ích lẫn rủi ro. Ngoài ra, các website DG thuộc phạm vi Chính Sách về Tính Riêng Tư này sẽ hiển thị một cảnh báo mỗi khi bạn liên kết đến một website không được DG kiểm soát; bạn nên kiểm tra các chính sách về tính riêng tư của các bên thứ ba đó trước khi đệ trình thông tin cá nhân.

DG bảo vệ tính riêng tư của trẻ em như thế nào?

DG không chủ định thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em (chúng tôi định nghĩa “trẻ em” là những người nhỏ hơn 18 tuổi) trên các website DG. Chúng tôi không chủ định cho phép trẻ em đặt hàng các sản phẩm của chúng tôi, liên lạc với chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một trong những phương pháp được nêu dưới đây và chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề này.

Làm thế nào để tôi sửa chữa hoặc xóa thông tin cá nhân khỏi các hồ sơ khách hàng hiện tại?

Với sự hỗ trợ của bạn, DG sẽ giữ cho thông tin cá nhân chính xác và cập nhật. Bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ, thay đổi hoặc sửa chữa thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng thông báo cho chúng tôi về mong muốn của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo một trong những cách thức nêu dưới đây.

DG sẽ lưu trữ thông tin cá nhân trong bao lâu?

Nhìn chung, DG sẽ chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi vẫn còn cần thiết để hoàn tất những mục tiêu mà dựa theo đó thông tin đã được thu thập, tùy thuộc vào các thời hạn lưu trữ dữ liệu áp dụng cho DG theo quy định pháp luật hiện hành.

Làm thế nào để tôi liên hệ với DG?

Nếu bạn có các câu hỏi về phạm vi, việc sử dụng, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc nếu bạn muốn ngừng tham gia trao đổi với một đơn vị kinh doanh của DG hoặc một chương trình DG cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết “Contact Us” trên website DG bạn đang viếng thăm hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi tại admin@dgsmartmom.vn

Trong mọi liên lạc với DG, vui lòng bao gồm địa chỉ email đã sử dụng để đăng ký (nếu có), địa chỉ website DG trên đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân mà bạn có các câu hỏi hoặc lo lắng (ví dụ DG.com v.v…) và một giải thích chi tiết về yêu cầu của bạn. Nếu bạn muốn xóa, thay đổi hoặc sửa chữa thông tin cá nhân và đang liên hệ chúng tôi bằng email, vui lòng ghi “Deletion Request” hoặc “Amendment/Correction Request”, tùy trường hợp, trong dòng subject của email. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để trả lời mọi yêu cầu hợp lý một cách kịp thời.

Làm thế nào để tôi biết DG có cập nhật Chính Sách về Tính Riêng Tư này hay không?

Nếu DG thay đổi các tập quán về tính riêng tư thì một phiên bản cập nhật Chính Sách về Tính Riêng Tư này sẽ phản ánh những thay đổi đó và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi như vậy bằng cách cập nhật ngày hiệu lực ở phía trên Chính Sách về Tính Riêng Tư này. Không làm tổn hại đến các quyền của bạn theo luật pháp hiện hành, DG có quyền điều chỉnh Chính Sách về Tính Riêng Tư này để phản ánh những tiến bộ công nghệ, thay đổi pháp lý và luật định và những tập quán kinh doanh tốt.